Účetní a daňově poradenská kancelář

Nechte starosti na nás ...


člen skupinywww.economycentrum.czDaňové poradenství


V rámci uzavřené průběžné smlouvy o poskytování daňového poradenství nabízíme

 • zastupování klienta před správcem daně - v případě generální plné moci jedná správce daně pouze s daňovým poradcem
 • zastupování klienta při daňových kontrolách
 • vypracování a podání řádných i mimořádných opravných prostředků a žádostí
 • průběžné informování klienta o novelách daňových zákonů, které souvisejí s jeho činností
 • zpracování písemných stanovisek k dotazům klienta ohledně jeho daňových záležitostí
 • posouzení daňových dopadů podnikatelských rozhodnutí klienta
 • případně také zpracování daňových přiznání k dani silniční, dědické, darovací, dani z nemovitostí, dani z převodu nemovitostí, dani z přidané hodnoty

Všechny tyto služby poskytujeme i jako jednorázové úkony dle objednávky klienta.

Výhody zpracování daňového přiznání daňovým poradcem

 • prodloužení lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů o 3 měsíce včetně odkladu platby daně
 • u fyzických osob se prodlužuje také lhůta pro podání přehledů zdravotním pojišťovnám a správě sociálního zabezpečení včetně doplatku pojistného
 • záruka odborné kvality vyplněného přiznání podle aktuálně platné legislativy
 • daňový poradce ze zákona odpovídá za případné škody způsobené klientovi v souvislosti s výkonem daňového poradenství a tato odpovědnost je ze zákona pojištěna
 • daňový poradce je vázán mlčenlivostí o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem daňového poradenství - této povinnosti může být zproštěn pouze klientem

Podmínkou pro využití těchto výhod je uzavření mandátní smlouvy mezi poradcem a klientem a podání plné moci k zastupování správci daně před uplynutím zákonné lhůty pro podání daňového přiznání (zpravidla do 31. 3.).

Daňové poradenství poskytujeme jak stálým klientům, kteří mají s naší společností uzavřenou smlouvu na vedení účetnictví, tak i ostatním zájemcům z řad občanů, podnikatelů a obchodních společností.


CMC service, s.r.o., Tyršovo nábřeží 466, 760 01 Zlín