Účetní a daňově poradenská kancelář

Nechte starosti na nás ...


člen skupinywww.economycentrum.czÚčetnictví


Komplexní zpracování účetnictví

Obsahem této služby jsou při standardním rozsahu smlouvy tyto činnosti:

 • sestavení účetního rozvrhu účetní jednotky
 • sledování zákonných a formálních náležitostí účetních dokladů a daňových dokladů k DPH
 • zaúčtování převzatých účetních dokladů
 • zpracování účetního deníku, vč. poznámek a provázaností s ostatními evidencemi
 • vedení hlavní knihy a knih analytických účtů
 • vedení knih pohledávek a závazků
 • sledování sald jednotlivých účtů a jejich průběžné inventury
 • vedení evidence dlouhodobého majetku, zpracování odpisových plánů a jiné pomocné evidence
 • zpracování přiznání k DPH a vedení záznamní povinnosti (u plátců DPH)
 • sledování výše obratu pro účely zákona o DPH
 • zpracování účetní závěrky (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha)
 • sledování dosažení kritérií pro povinné ověření účetní závěrky auditorem
 • zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob
 • tisk měsíčních výsledků hospodaření dle požadavku klienta
 • zpracování analýz
 • tisk konečných verzí zpracovaných účetních knih
 • vyhotovení účetních knih v plně elektronické podobě na CD-ROM

V případě dalšího zájmu klienta poskytuje naše kancelář také tyto služby:

 • sledování výsledků dle činností, středisek a akcí
 • tvorba interních směrnic účetní jednotky
 • spolupráce při inventarizaci dlouhodobého majetku
 • metodická účast na inventarizaci zásob
 • zpracování statistických hlášení a výkazů pro ČSÚ
 • zpracování cash flow a dalších ekonomických výkazů
 • doporučení a zavedení vhodného ekonomického software
 • pravidelné předávání dokladů v místě podnikání klienta
 • zpracování knihy jízd s návazností na doklady

Klient provádí vedení každodenních operativních evidencí, zejména pokladní knihy, vystavování výdajových a příjmových pokladních dokladů, vystavování odběratelských faktur a případně vedení evidence skladových zásob.


CMC service, s.r.o., Tyršovo nábřeží 466, 760 01 Zlín